โพลิเมอร์ลอกแบบของอนุพันธ์ยูเรีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐษา แสงศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริรัตน์ จันจารุนีย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โพลิเมอร์ลอกแบบเป็นโพลิเมอร์ที่มีความสามารถในการสร้างพันธะที่จำเพาะเจาะจงกับโมเลกุลต้นแบบซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงวิธีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ลอกแบบที่มีความจำเพาะเจาะจงกับอนุพันธ์ของยูเรีย โดยใช้เทคนิคโพลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย และทำการวัดประสิทธิภาพของโพลิเมอร์เทียบกับโพลิเมอร์ไม่ลอกแบบด้วยเทคนิค ยูวี สเปคโตรสโคปี

Molecularly imprinted polymers (MIPs) are polymers that have specific binding with template molecule. In this study, the molecular imprinted polymers for urea derivative was synthesized by solution polymerization. The efficiency binding with template molecule was study by using UV Vis spectroscopy compare with non –molecularly imprinted polymer(non MIPs)