โครงสร้างนาโนของสังกะสีออกไซด์ที่เตรียมจากของผสมของ สังกะสี, สังกะสีออกไซด์ และ คาร์บอน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ ชูพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการค้นคว้าอิสระนี้โครงสร้างนาโนของสังกะสีออกไซด์ถูกเตรียมขึ้นจากของผสมระหว่างสังกะสี สังกะสีออกไซด์ และคาร์บอน โดยเทคนิคออกซิเดชัน การใช้เทคนิคออกซิเดชันถูกทดลองที่อุณหภูมิต่างๆผลิตผลที่ได้มาถูกตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และสเปคตรัมการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ พบว่าส่วนผสมของสังกะสีและสังกะสีออกไซด์ได้โครงสร้างคล้ายเม็ดหกเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1–5μm. วิสเกอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–20μm. และเส้นลวดนาโนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3–0.5μm แต่จากส่วนผสมของสังกะสี สังกะสีออกไซด์และคาร์บอน ได้โครงสร้างสี่แขนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05–5μm. แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนมีอิทธิพลต่อโครงสร้างระดับนาโนของสังกะสีออกไซด์ In this project, Zinc Oxide nanostructures were prepared from zinc, zinc oxide and carbon mixture by oxidation technique. The oxidation technique was performed by heating the mixture under various temperatures. The obtained products were investigated by Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive Spectroscopy.It was found that for the mixture of Zinc and Zinc Oxide, hexagonal pellet like structure having the diameter of 1–5 μm,whisker having diameter of 5–20 μm and nanowire having the diameter of 0.3–0.5 μm were obtained. But, for the mixture of Zinc, Zinc Oxide and Carbon tetrapod structure were obtained with the diameter of 0.05–5 μm. This suggests that carbon has influence on the nanostructure of Zinc Oxide.