การดูดซับ Cd และ Pb บน Na-X

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร ชัยสุริน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกตุ กรุดพันธ์

  • จรูญ จักรมุณี

  • สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ

  • สุภาภรณ์ ครัดทัพฮาร์ตเวล

  • รักสกุล แก่นเรณู

  • ยุทธพงษ์ อุดแน่น

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานชิ้นนี้เป็นโครงงานที่เป็นรายงานการดูดซับ ตระกั่วและแคดเมียม บนตัวดูดซับ Zeolite ชนิด Na X ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่โดยใช้กระบวนการตรวจวัดความเข้มข้นของสารตะกั่วและแคดเมียมโดยใช้อะตอมมิคแอดซอฟชั่น และสรุปผลโดยใช้ทฤษฎีกราฟของแลงเมียร์ และฟอยด์ลิก และศึกษาการหาปริมาณสารโดยการใช้โฟลอินแจคซันอะนาลิซิส เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการดูดซับต่อไป