การพัฒนาพอลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทก ( High lmpact Pollystyrene ; HIPS )

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฐนนท์ สันติวิชช์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมวล ตั้งบริบรูณ์รัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับค่า lmpact ของ HIPS เมื่อเติมสารชะลอการติดไฟลงไป โดยผสมสารชะลอการติดไฟในสัดส่วนร้อยละ 0,5,10,15 และ 20 ตามลำดับ แล้วเปรียบเทียบค่า lmpact ที่ได้กับ polystyrene (PS) ที่ไม่ได้ผสมสารชะลอการติดไฟ ผลปรากฏว่า HIPS ที่ผสมสารชะลอการติดไฟ ร้อยละ 15 มีค่า lmpact สูงที่สุด รองลงมา คือ HIPS ที่ผสมสารชะลอการติดไฟ ร้อยละ 10,20,0 และ PS มีค่า lmpact รองลงมาและ HIPS ที่ผสมสารชะลอการติดไฟ ร้อยละ 5 มีค่า lmpact น้อยที่สุด