การทำถ่านผลไม้และการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รำเพย ภาณุสิทธิกร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำถ่านผลไม้เป็นแนวคิดของชาวบ้านหนองยอเหนือ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจในขั้นตอนการทำและต้องการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับของถ่านผลไม้เพื่อเปรียบเทียบกับถ่านไม้ จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยทำการเผาถ่าน 4 ชนิดในเตาเผาเดียวกัน ได้แก่ กล้วย สับปะรด มังคุด และไม้มะม่วง จากนั้นก็นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับโมเลกุลของแก๊ส โดยการเตรียมแก๊สคลอรีนแล้วผ่านลงในถ่านทดสอบเพื่อให้ถ่านทดสอบดูดซับ แล้วหาปริมาณของแก๊สคลอรีนที่ถูกดูดซับ โดยวัดจากความดัน และปริมาตร ด้วยเครื่องวัดที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกล่องใสและสายยางขนาดเล็กใส่ของเหลวเป็นตัวบอกสเกล แล้วคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊สคลอรีนที่ถูกดูดซับด้วยสมการ PV = nRT ปรากฏว่าถ่านมวล 5 กรัมเท่ากัน มีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลของแก๊สคลอรีนไว้ในปริมาณที่แตกต่างกันโดยจัดลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ถ่านสับปะรด ถ่านมังคุด ถ่านไม้ และถ่านกล้วย