กระดาษพูดได้ (talking paper)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิพงษ์ มะโนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการทดลองเกี่ยวกับการสร้างลำโพงโดยใช้แนวความคิดใหม่ โดยใช้หลักการเบื้องต้นทางฟิสิกส์ คือ เมื่อมีขดลวดวางผ่านสนามแม่เหล็ก และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะเกิดแรงมากกระทำต่อขดลวด จากข้างต้นผู้ทำการทดลองจึงใช้กระดาษฟอยล์ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับขดลวดคือ สามารถนำไฟฟ้าได้มาวางผ่านสนามแม่เหล็กในระนาบที่สามารถเกิดแรงกระทำต่อฟอยล์ได้ ซึ่งเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็จะเกิดแรงกระทำต่อกระดาษฟอยล์ และเนื่องจากกระดาษฟอยล์มีคุณสมบัติอีกอย่างคือ เบา ดังนั้นเมื่อกระดาษฟอยล์เกิดการสั่นขึ้นลงจึงไปกระทบกับโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆกระดาษฟอยล์ ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น ในลักษณะเดียวกันถ้าเราให้กระแสไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชั่นคลื่นเสียงเข้าไปก็จะทำให้กระดาษฟอยล์สั่นตามจังหวะคลื่นเสียงที่ให้เข้าไป และจะกระทบกับโมเลกุลของอากาศทำให้เกิดเป็นเสียงดังขึ้นตามสัญญาณที่ให้เข้าไปนั่นเอง