The optimum paths in the constrained graphs

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดม แซ่อึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย ริ้วไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หากเราสร้างระบบใดๆ ขึ้นมาและกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ในระบบนั้น ข้าพเจ้าต้องการสร้างเส้นทางการดำเนินงานที่มีการกระจายของงานในแต่ละเส้นทางเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และจำนวนเส้นทางการดำเนินงานเหมาะสม ข้าพเจ้าจึงทำการศึกษาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟในเรื่องต่างๆ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ การหาเส้นทางในกราฟ กราฟระนาบ เป็นต้น และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธี (Algorithms) รวมทั้งงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้แนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้เพื่อสร้างกระบวนการในการแก้ปัญหาเส้นทางที่เหมาะสมและจำนวนเส้นทางเหมาะสมในกราฟจำกัดได้ โดยในกระบวนการต่างๆ มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ • การสร้างแบบจำลองด้วยกราฟและข้อจำกัด • การสร้างขั้นตอนวิธีสำหรับหาเส้นทาง • การวัดประสิทธิภาพ • ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม จากการดำเนินงานทำให้ได้กระบวนการในการสร้างเส้นทางที่เหมาะสม และจำนวน เส้นทางเหมาะสมในกราฟจำกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการศึกษาในเรื่องทฤษฎีกราฟ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในการแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป รวมไปถึงการขยายขอบเขตการศึกษาต่อไปยังปัญหาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน และมีรูปแบบและข้อจำกัดของกราฟที่สามารถขยายออกไปได้มากขึ้น