โมเดลการจัดกระบวนการผลิตในการคัดเลือกและการจัดหีบห่อผักสด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธฤตวัน รัชตภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญา บุญประเสริฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปัญหาของโรงงานเอ็กซ์เพรสฟูดส์ จำกัด มาแล้วนั้นสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มย่อยๆได้ดังนี้ คือปัญหาจากการวางแผนและจัดซื้อ, ปัญหาจากการขนส่งและการจัดเก็บสินค้า, ปัญหาจากการผลิตภายในโรงงาน แต่ในที่นี้จะแสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงงานแห่งนี้ เฉพาะส่วนของการผลิตภาย สาเหตุของปัญหา คือ ความไม่มีระบบและแบบแผนอย่างชัดเจนในด้านการผลิต แนวทางการแก้ไขของปัญหาเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การระบุหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน,ภายในโต๊ะการผลิตจะมีคู่มือการผลิตผักไว้ให้โดยในนั้นจะมีวิธีการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างละเอียด,การจัดลำดับก่อนหลังของการผลิตสินค้า ในกรณีที่มีสินค้าจะเข้าโต๊ะการผลิตพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในโรงงานแห่งนี้เป็นเพียงแค่แบบจำลองในการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ทราบถึงประสิทธิภาพของการทำงานจริงว่ามีมากน้อยเพียงใด Having studied the problems at The Express Food Industry Ltd. , we can classify them into three groups : the problems of planning and purchasing, transporting and storing the goods, and producing the goods in the factory. But now we just only show the problems and the solutions of producing the goods in the factory. . The causes of this problem were the unclear of the system as well as the organizing in the producing process. The solutions can be divided into 3 parts : Specify each worker’s duty clearly, Provide the manuals with details for the process of producing each product of the vegetables on each producing tables, Order the steps in producing the products in the case that there will be many kinds of products at the same time. Anyway this solution is just only the module, we don’t exactly know how efficiently it works in the real situation.

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุนเรียนดี