ศึกษาปริมาณวิตามิน ซี ในสับปะรด โดยเทคนิค Capillary Electrophoresis

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระพันธุ์ รัศมีเกียรติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล วชิรปัทมา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิตามินซีพบมากในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น สับปะรด ประโยชน์ของวิตามินซีมีส่วนช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน และช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคนิค CE ให้ง่าย รวดเร็วและมี sensitivity สูงในการตรวจวิเคราะห์วิตามินซี โดยใช้ bared fused silica column ยาว 48.5 cm และวัดที่ความยาวคลื่น 266 nm background electrolyze ประกอบด้วย borate buffer จากนั้นประยุกต์วิธีการที่ได้มากับการแยกและหาปริมาณวิตามินซี ในสับปะรด ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ วิตามินซี กับปริมาณน้ำตาล และปริมาณโพแทสเซียมในสับปะรด Vitamin C are often found in citrus fruits such as pineapple . Vitamin C has a beneficial effect on harden bone and teeth and also improve the efficiency of Leukocytes or white blood cells. In this work, the simple, fast and high sensitivity of capillary electrophoresis technique is developed for the determination of vitamin C on bared fused silica column (48.5 cm) using borate buffer as the background electrolyte. The detection wavelength was at 266 nm. .This developed method was then applied to determine vitamin C in pineapple. In addition, it was found that the quantity of vitamin C showed the relationship to the amount of sugar and potassium in pineapple.

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุนเรียนดี