โปรแกรมตรวจจับและแทนที่ป้ายโฆษณาในสนามกีฬาสำหรับการโฆษณาที่เข้าถึงคนทั่วโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคง ศักดานุภาพ

  • ธนพงศ์ อินทระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงลักษณ์ โควาวิสารัช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาโดยนำหลักการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image processing) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับและแทนที่ภาพคงที่หลายมุมมองที่ปรากฏในภาพวีดิทัศน์ (Video) โดยโครงการนี้จะพัฒนาโปรแกรมตรวจจับและแทนที่ป้ายโฆษณาในสนามกีฬาสำหรับการโฆษณาที่เข้าถึงคนทั่วโลก (Electronic Substitutable Advertisement in Stadium Billboard for Worldwide Products)โปรแกรมนี้จะทำการระบุตำแหน่งป้ายโฆษณาที่อยู่ภายในสนามกีฬาในการแข่งขันกีฬาต่างๆ และจะทำการแทนที่ป้ายโฆษณาเหล่านั้นด้วยป้ายโฆษณาที่เราต้องการหรือทำการลบป้ายโฆษณาเหล่านั้นออกในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม เช่น สุรา บุหรี่ เป็นต้น