การวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจากมูลสัตว์ในท้องถิ่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พันกร มนทอง

  • สายรุ้ง มีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจากมูลสัตว์ในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการหาชนิดและปริมาณธาตุอาหารของพืชโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพได้แก่ การหาค่าความชื้น,ค่าความเป็นกรด ด่าง(pH) และค่าการนำไฟฟ้า พบว่า ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงสุด คือ ปุ๋ยที่ทำจากมูลสุกร มีปริมาณ 1.61 % โดยน้ำหนัก ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงสุดคือ ปุ๋ยที่ทำจากมูลสุกรผสมมูลไก่ มี 8.85% โดยน้ำหนัก ปุ๋ยที่มีโพเเทสเซียมสูงสุดคือ ปุ๋ยที่ทำจากมูลไก่มี 2.56%โดยน้ำหนัก ปุ๋ยที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงสุดคือ ปุ๋ยที่ทำจากมูลสุกรผสมมูลไก่ มีค่า 16.13% โดยน้ำหนัก ปุ๋ยที่มีค่า pH สูงสุดคือ ปุ๋ยมูลวัว มี 7.66 ปุ๋ยที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุดคือ ปุ๋ยมูลสุกร และปุ๋ยมูลสุกรผสมมูลไก่ มี 0.24 dS/m เท่ากัน