การทำหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพรวัลย์ จันทเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นลวดทองแดงคือเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้กระแสไฟไหลได้มากขึ้นจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อเปลี่ยนชนิดของแกนจากแกนเหล็กอ่อนเป็นแกนที่ทำจากแผ่นสังกะสีเมื่อป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากัน ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจะลดลงเมื่อเทียบที่เบอร์เดียวกัน ส่วนการใช้หม้อแปลงเก่าที่มีขนาดเล็กลงและใช้ป้อนแรงดันไฟเข้าลดลงคือใช้ไฟ 24 โวลต์ ปรากฏว่าที่ขดลวดทุติยภูมิน้อยๆ แรงดันจะน้อยแต่เมื่อขดทุติยภูมิมากรอบจะทำให้แรงดันเกินกว่าที่เราคำนวณได้ สำหรับการใช้แกนอากาศไม่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันทางทุติยภูมิหรือแรงดันน้อยมากจนไม่สามารถวัดได้ และในแกนเหล็กแท่งสามารถวัดได้เฉพาะที่แรงดันน้อยๆ เท่านั้น