เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. เอกพันธ์ พรมภักดิ์

    1. ธนาพร เกิดจัตุรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมิกา ภาคเกษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์เรามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน แต่ปัจจุบันได้มีการคิดค้นที่จะนำพลังงานในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “พลังงานทดแทน” ขึ้นมา เพื่อใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติที่ปัจจุบันกำลังลดน้อยลงไปทุกที ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งทีอยู่ในฐานะผู้นำเข้าทางด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณ์ด้านปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่ราคาน้ำมันกลับสูงขึ้น ดังนั้นคนไทยทุกคนทุกคนต้องเห็นความสำคัญของพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องของ “น้ำมัน” ควรที่จะรู้จักใช้อย่างประหยัด และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้เรามีพลังงานไว้ใช้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามปัญหาการใช้พลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีมากขึ้นเนื่องจากการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาพลังงานในทุก ๆ ด้าน แต่ไม่ใช่ว่าเต้องพึ่งพาพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นเกี่ยวกับ “พลังงานทดแทน” ขึ้นมา เพื่อจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น พลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว และที่สำคัญคือ “ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ” ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการใช้น้ำมันลง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์เราพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง แต่มิใช่ว่าพอมีพลังงานทดแทนขึ้นมาแล้วเราจะต้องใช้พลังงานมากขึ้น เรากลับต้องช่วยกันรู้จักคิด รู้จักใช้พลังงานกันอย่างประหยัด สถานการณ์ด้านพลังงานตอนนี้มีแนวโน้มความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ปี 2550 คาดว่าจะ อยู่ที่ระดับ 1,636 พันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 5.1 โดยความต้องการพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น ยกเว้นพลังงานน้ำซึ่งช่วยให้เราน้ำเข้าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 13.3 จากปี 2549 ส่วนในด้านของน้ำมันคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรที่จะเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทนที่มีให้เลือกใช้ในหลาย ๆ รูปแบบ และมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่มั่นคงและแน่นอน เพื่ออนาคตข้างหน้ามนุษย์เราจะได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน Now the human has using natural resources increases , which , opposite with natural resources that exist limitedly , then have an affect on with the environment in every , ++ , side , but , now have the analys is will search to lead the energy in again the one format at calls that , the energy pays back , upward , for use replace natural resources is nowwing decrease to go to every time , Thailand is again the one country but [ T letter ] , stay in importer position of the energy , side energy stability , (Energy Security), then basic important factor builds [ wasp ] economy policy of the country , which , now Thailand has been born side quantity oil crisis that decreases but oil price gets back to tall go up , thus everybody everybody Thai must see the importance of the energy , especially in about [ story ] of , oil , should know use economizely , and help each other conserve natural resources which will help give we have the energy keeps to upermanently , however using energy problem or , natural resources , still abound go up because of , the living daily of the human nowadays must depend on the energy in every , ++ , side , but , be not that , must depend on the energy has that from natural resources only in now have the originator about , the energy pays backupward , in order to , get help decrease using natural resources , for example , water energy , wind , sunlight which , be the thing that exist as its nature may sure be , and that important be , the natural gas for the motovehicle , (NGV) , which , be again the one choice that help to decrease using oil down , be again the one choice that help to give the human depends on natural resources less , but , not that , enough [ when ] have the energy has paid back to upward already us will must use the energy more and more , we get back to must help each other to think , know use the energy economizely , side energy situation now tend energy commercial requirement year 2550 s will suppose , at 1,636 level involves crude oil barrel /, day , which , increase from year 2549 5.1 percentages by energy requirement almost the every kind increases , except , water energy which , help give we the water reach the electricity is down 13.3 percentages from year 2549 the part in the sense of of oil will suppose to have requirement quantity increases , thus we will then should seeimportance of using energy too much increasingly , help each other conserve and know use natural resources appreciate the valuely and is born the advantage most , and at important should turn to use the energy pays back that have choose to use in many , ++ , format , and have the measure about using energy the strong hold may and certainly , for the future in front of the human has will the energy uses permanently ,