การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย

  • ตระกูล จิตวัฒนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ตามความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ พนักงานระดับบริหารจำนวน 64 คนและพนักงานระดับหัวหน้างานจำนวน 46 คน รวม 110 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน