การศึกษาคาริโอไทป์ในพืชสกุลกระชาย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สราพรรณ บัวจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกระชายสามารถนำมาทำเป็นยาบำบัดรักษาโรคได้ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโรคเอดส์ โรคที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาที่จะรักษาให้หายขาดได้ สารเคมีบางตัวในกระชายมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อHIV ซึ่งสามารถนำมาบำบัดรักษาโรคหากมีการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชตะกูลกระชาย ทำให้เราทราบความสัมพันธ์ในพืชสกุลนี้ และนำพืชที่มีสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อ HIV ได้อย่างถูกชนิด และมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาความสัมพันธ์โดยวิธีการนับโครโมโซม โดยศึกษาโครโมโซมที่ปลายรากและศึกษาโดยวิธี Feulgen Squash เพื่อนับโครโมโซมและทำการคาริโอไทป์ โดยสามารถทำได้แล้ว 3 ชนิดคือ (Boesenbergia thorellii) (Boesenbergia rotunda) กระชายแกง และ (Zingiber officinale) ซึ่งในการนับโครโมโซมนั้นในแต่ละเซลล์ได้ไม่เท่ากัน และมองเห็นโครโมโซมไม่ชัดเจน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ