การวิเคราะห์การเข้ารหัสสำหรับข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วริศรา คชสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย ริ้วไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้ารหัสเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงสื่อสาร หากเราละเลยอาจส่งผลเสียต่อข้อมูลสารสนเทศ รวมไปถึง ต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการทหาร ของประเทศชาติ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของจุดนี้ จึงได้พัฒนาโครงการวิเคราะห์การเข้ารหัสสำหรับข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงขั้นความปลอดภัยของการเข้ารหัสในแบบต่าง ๆ ซึ่งการเข้ารหัสนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของการเก็บรักษาข้อมูล หากความปลอดภัยในการเข้ารหัสเป็นไปอย่างรัดกุม ปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลก็จะมีน้อยลง ความเสียหายต่าง ๆ ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจทุเลาลงในที่สุด