โปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ทำงานเชิงควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายในโปรโตคอล ระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์แบบส่วนบุคคล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพัฒน์ สงวนงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ทำงานเชิงควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายในโปรโตคอลระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์แบบส่วนบุคคลนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยโปรแกรมสามารถดักจับแพ็คเกจ (Packets) ที่รับส่งระหว่างระบบเครือข่าย (Network System) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของแพ็คเกจ และสามารถทำการกำหนดกฎการเข้าถึง (Access Rules) เพื่อทำการจัดการกับแพ็คเกจต่างๆ ที่รับส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับระบบเครือข่ายได้ นอกจากนี้โปรแกรมจะมีการเปรียบเทียบแพ็คเกจที่รับส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับกฎการเข้าถึงที่ได้มีการตั้งค่าไว้ว่าตรงกับกฎที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกับกฎที่ตั้งไว้โปรแกรมก็จะทำการสอบถามว่าจะจัดการกับแพ็คเกจที่เข้าถึงนั้นอย่างไรแต่ถ้าตรงกับกฎที่ตั้งไว้ก็จะอนุญาตให้แพ็คเกจนั้นทำการรับส่งได้

Personal Firewall On Network Layer is a program developed for security which more efficiency about Personal Computer. This program can captured the packets that always receive and send between Network System and Personal Computer. Therefor, this program will monitor a detail of packets and setting access rules for the management which packets. Furthermore, this program will comparison the packets that has receive and send from Personal Computer and access rules. If don’t match old access rules, program will query for management packets but if match Access Rules, program will allow packets to send and receive.