ระบบตรวจเช็คความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์โดยกล้อง Webcam ผ่านระบบเครือข่าย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • กรัณณา ทองอาญา

  • จำลอง ศรีสง่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบตรวจเช็คความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์โดยกล้อง Webcam ผ่านระบบเครือข่ายนี้ เป็นระบบที่ช่วยเหลืองานทางด้านการรักษาความปลอดภัยของห้องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้อง Webcam ไว้บริเวณจุดที่ต้องการตรวจจับภาพ และเมื่อใดที่มีภาพผิดปกติหรือความเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาในรัศมีที่มีการตรวจจับภาพ ระบบก็จะทำการบันทึกภาพนั้นไว้โดยจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เพื่อการเรียกดูและตรวจสอบภายหลังได้ นอกจากนี้ในทางระบบเครือข่ายผู้ใช้งานสามารถทำการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อขอดูภาพและควบคุมฐานตั้งกล้องให้เป็นไปตามที่ต้องการในทางระบบเครือข่ายได้ทั้งจากเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย

Security server room by camera on the network system is the system for help about security in server room. Because the room need high security. The project using computer and webcam camera place in the detected area. The camera will scope the motion objective. While the program will save the pictures automatically in database. If we need to view the picture in the future, we can login on the network and we can adjust the camera whenever we want.