โปรแกรมสนับสนุนการสร้างหนังสือดิจิตัลในรูปแบบเดซี่ A Program Supporting DAISY Digital Audio Book Creation

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรพรรณ กฤตยาเกียรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ที่ปรึกษาโครงการ อติวงศ์ สุชาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนังสือเสียงดิจิตัลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นสามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือได้ดีกว่าแต่ก่อน ซึ่งมาตรฐานเดซี่เป็นมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนปกติโดยอาศัยการฟัง แต่เนื่องจากหนังสือดิจิตัลตามมาตรฐาน DAISY/NISO หรือมาตรฐานเดซี่ใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเป็นหลัก ซึ่งจะต้องอาศัยคนมาช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลให้เข้ากับเทคโนโลยี ทำให้การผลิตหนังสือดิจิตัลดังกล่าวเป็นไปได้ช้า ประกอบกับโปรแกรมที่สามารถผลิตหนังสือเสียงดิจิตัลตามมาตรฐานเดซี่ที่มีตามท้องตลาดนั้นมีราคาแพง และไม่สนับสนุนหนังสือที่เป็นภาษาไทย ทำให้มีหนังสือเสียงภาษาไทยที่อยู่ในมาตรฐานเดซี่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือช่วยสนับสนุนการสร้างหนังสือดิจิตัลให้ได้ตามมาตรฐาน DAISY/NISO ให้มีจำนวนมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นในการสร้างโครงสร้างหนังสือดิจิตัลให้เหมาะสมกับข้อความ และช่วยในการจัดเตรียมเพื่อให้เสียงมีความสัมพันธ์กับข้อความ โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหนังสือเสียงดิจิตัลลง จึงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตหนังสือดิจิตัลให้มีปริมาณมากขึ้น The digital audio book is another media available for the visually impaired and print disabled to efficiently access the books. That is, the blind and print disabled reader are able to control accessing the books as they want more than before. The DAISY standard is the standard published to provide and support the blind and print disabled to reach the information as the others by listening. This latest standard, DAISY ANSI/NISO Z39.86 2005, is based on the XML markup which is benefit for who are blind, visually impaired or print disabled to access the structural information. Nowadays, the programs that automatically create digital audio books in DAISY3 standard are sold costly. In Thailand, Human is the major DAISY 3 digital audio book maker to consider mapping the original books to digital audio books using XML technology. This process takes a lot of times. As a result, there are too few Thai DAISY3 digital audio books less than expected. This project is motivated to reduce time in creation this kind of digital audio book and to increase the quantity of DAISY3 digital audio books by mapping structural information in XML language automatically or reduce human being involving process and create initiate files that audio files coordinate to text files.