โปรแกรมหาพิกัดสามมิติจากแบบจำลองเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์จากกล้องสองกล้อง A Program for 3D Position Allocation and Modeling from 2-view Images for Scientific Experiments

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อานนท์ ยันตรศรี

  • มงคล ศักดานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงลักษณ์ โควาวิสารัช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้สร้างแบบจำลองเชิงสามมิติจากภาพในมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับโดยแสดงข้อมูลตำแหน่งเชิงสามมิติที่หาได้ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทดลองไม่สามารถหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจได้โดยตรง หรือหาตำแหน่งได้แต่ไม่แม่นยำ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปร่างของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนในเตาหลอม การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ทดลองภายในกรง การหาขนาดของแผลหลังจากได้รับยาแล้ว เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้ช่วยระบุตำแหน่งเชิงสามมิติของวัตถุให้แก่ผู้ทดลองได้โดยที่ผู้ทดลองไม่จำเป็นต้องวัดหรือประมาณตำแหน่งของวัตถุนั้นด้วยตนเอง This program synthesizes 3D model from multi view images to show surface and to identify 3D position on a computer monitor. It can be used for scientific experiments in the case that experimenters are not able either to find the positions of observed objects directly or to get precise positions. For example, it is impossible for human beings to manually measure the sizes of objects in a high temperature furnace. This program is also useful in a research to study caged animals’ behaviors. Another example is that it can be used in finding wound sizes after medical treatments. This program can provide 3D positions without real measuring or needs of experimenters’ approximation.