พิษเบื้องต้นของสารสกัดจากเมล็ดโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea) ที่มีต่อหนู (Mus musculus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชฎาภรณ์ ประมงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพล วิเศษสรรค์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea) ที่มีต่อหนู (Mus musculus) โพธิ์ทะเลเป็นไม้ชายเลนในวงศ์ Malvaceae ซึ่งมีสารกอสซิปอล (gossypol) เช่นเดียวกับที่พบในเมล็ดฝ้าย เมื่อศึกษาพิษเบื้องต้นของสารที่สกัดด้วยเอทานอลโดยฉีดผ่านผิวหนังด้านท้องของหนู ปริมาณ 0.5 ml พบว่า หนูมีอาการไม่อยากอาหาร และมีน้ำหนักตัวลดลง เมื่อผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าน้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่อัณฑะและถุงเก็บอสุจิมีขนาดเท่าเดิม และไม่มีผลกับปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว