การศึกษาแบบจำลองของเยื่อหุ้มที่สามารถถ่ายพลังงานได้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชาติ แสนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรินทร์ ณัฐวุฒิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาแบบจำลองของเยื้อหุ้มที่ถ่ายเทพลังงานได้เป็นการสร้างเเบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเเพร่ของสาเคมีภายได้เงื่อนไขว่าสารเคมีนี้เป็นสารละลายเจือจางที่อยู่ในขอบเขตของเยื้อหุ้มที่สามารถถ่ายเทพลังงานได้และศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของเยื้อหุ้มที่ถ่ายเทพลังงานได้กับเยื้อหุ้มที่ถ่ายเทพลังงานไม่ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยการถ่ายเทพลังงานนั้นจะศึกษาการถ่ายเทพลังงานในกรณีต่างๆว่าผลเฉลยที่ได้จะเเตกต่างกันอย่างไรโดยการทดลองในโครงงานเรื่องนี้ ส่วนใหญ่เป็นการนำทฤษฎีฟิสิกส์มาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเยื้อหุ้มที่ถ่ายเทพลังงานได้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจะหาผลเฉลยของสมการทางคญิตศาสตร์นั้นโดยโปรแกรมที่ใช้ในการเเก้ปัญหาคือ MATLAB 6.5 จากการทดลองโดยสร้างแบบจำลองทางคณิตศาตร์แล้วนำมาแก้ไขปัญหาโดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม MATLAB 6.5 ...