การสร้างตัวอักษรด้วย de Casteljau Algorithm

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนทร มูลศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บริบูรณ์ เนาวประทีป

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการหนึ่งในการสร้างตัวอักษรต่างๆโดยใช้ de Casteljau algorithm ทำให้ได้เส้นตรงหรือเส้นโค้งลักษณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ parameter และ control points ที่แตกต่างกันทั้งนี้ เพื่อการคำนวณที่รวดเร็วที่จะได้มาซึ่งค่าพิกัดของจุดต่างๆบนเส้นตรงหรือเส้นโค้งนั้น จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณ และเนื่องด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยเส้นตรงและ/หรือเส้นโค้งมากกว่า 1 เส้น เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่ได้จากการคำนวณพิกัด จะต้องพิจารณาถึง smoothness ของแต่ละเส้นเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นส่วนประกอบของตัวอักษรได้ตามต้องการอีกด้วย