การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืดสกุล Bithynia Leach, 1818 ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเดือน ไกรลาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำ จืดสกุล Bithynia ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตรวจหาจากจุดสำรวจ 11 พื้นที่ ใน 10 จังหวัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทำการเก็บตัวอย่างทุกๆ 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี สุ่มเก็บตัวอย่างโดยวิธีกำหนดเวลาและจำนวนผู้เก็บตัวอย่าง โดยมีผู้เก็บตัวอย่าง 5 คน ใช้เวลาครั้งละ10 นาที พบการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอย Bithynia 8 พื้นที่ใน 7 จังหวัด ดังนี้ ห้วยลำปอแดง ห้วยเกลี้ยง หนองหาน อ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวราย บึงทุ่งสร้าง ห้วยตะกั่ว เขื่อนน้ำพุง ฝายน้ำล้นห้วยฮ้อ หอย Bithynia ที่สุ่มเก็บได้มี 3 ชนิดพันธุ์คือBithynia siammensis goniomphalus, Bithynia siamensis siamensis และ Bithynia funniculata ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้โดยวิธี shedding และ crushing พบอัตราการติดเชื้อ 0.032% (35:1635) จำแนกชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ได้ 8 ชนิด คือ Acanthatrium hitaense,Stictodora tridactyla, Paramphistomum ichikawai ,Clinostomum piscidium, Centrocestus formosanus,Loxogenoides bicolor, Haematoloechus similis และ Cercaria senoi Abstract: Cercarial infections of freshwater snails Genus Bithynia in the Northeast of Thailand, were studied between February 2006 and February 2007 at eleven locations of the water sources in ten provinces. The snails were collected every two months for one year. Counts per unit of time method was used in this study, and the samples of snails were collected for 10 minutes per sampling by five collectors. Eight Sampling sites of seven provinces were found infected snails.These are Huai Lam Por Daeng, Huai Kliang, Nong Han Swamp,Nong Bua Rai Swamp, Thung Sang Swamp, Huai Ta Kua, Nam Pung Dam and Huai Ho.Three species of Bithynia were found,they were Bithynia siammensis goniomphalus, Bithynia siamensis siamensis and Bithynia funniculata. The cercarial infections were investigated using shedding and crushing methods.The infection rates 0.032 % (35:1635). The Cercariae from collected snails were categorized into eight species; Acanthatrium hitaense, Stictodora tridactyla, Paramphistomum ichikawai, Clinostomum piscidium, Centrocestus formosanus, Loxogenoides bicolor, Haematoloechus similis and Cercaria senoi