การศึกษาความเป็นพิษ(Phytotoxicity)ของสารสกัดสะเดาต่อการงอกของเมล็ดพืชและการเจริญของต้นกล้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารีย์ หมั่นพัฒนาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความเป็นพิษ (Phytotoxicity) ของสาร azadirachtin (Aza) ในสารสกัดสะเดา(Neem extracts) ต่อการงอกของเมล็ดพืชและการเจริญของต้นกล้าพืช5ชนิดคือ ข้าวโพด (Zea mays),แตงกวา(Cucumis sativus ),มะระจีน (Momordica charantia ),ข้าวฟ่า(Sorghum bicolor)และกระถิน(leucaena leucocephala.) โดยระบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลาย Hoagland ที่มีสารสกัดสะเดาความเข้มข้นต่างๆ (0 ,1.0 , 2.5 , 5.0 , 7.5 และ10 ppm ) พบว่าสารสกัดสะเดาที่ 10 ppm มีผลต่อการงอกของข้าวโพดมากที่สุดคือ งอกเพียง 32.31% ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การงอกของข้าวฟ่าง กระถิน แตงกวา และมะระจีนคิดเป็น 81.08% ,72.90% , 65.57% และ 43.84% ตามลำดับเมื่อเทียบกับชุดควบคุม และพบว่าความยาวรากของข้าวโพดลดลงมากที่สุดคิดเป็น 4.39% ในขณะที่น้ำหนักแห้งรากของพืชอื่นๆยกเว้นแตงกว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม