ระบบวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาริฉัตร บุญต้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพศาล สิมาเลาเต่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิม มาทำในรูปแบบของออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณสูตรต่าง ๆ ที่ซับซ้อน โดยการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ ทำหน้าที่ดูแลระบบจัดการฐานข้อมูล ต่าง ๆ ส่วนที่สองเป็นส่วนของผู้ใช้ระบบ ซึ่งอาจจะเป็นครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจทั่วไปที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบ และเมื่อผู้ใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ ก็สามารถ ตั้งกระทู้คำถามได้ในกระดานถาม ตอบ หรือต้องการติชมเนื้อหา ก็เข้าไปลงนามในสมุดเยี่ยมชมได้ สำหรับเครื่องมือที่ทางผู้จัดทำโครงงานเลือกขึ้นมาใช้ในการพัฒนา คือPHP, Dreamweaver8, JavaScript, Photoshop และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ phpMyAdmin ในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล Abstract: This project has been developed from old test system to be online service increase speed, convenient and reduce mistake from formula. This Application have 2 section. The first for administrator can manage database. The second for user such as teacher, student or an interest person. For this Test Analysis, user can interest in web board or citizen in guestbook The author use following software as tools; PHP, Dreamweaver8, JavaScript, Photoshop and database MySQL for data storing and phpMyAdmin for data editing.