การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกข้อมูลแบบตัวจำแนกประเภทเบย์อย่างง่าย ด้วยการถ่วงน้ำหนัก คุณลักษณะโดยขั้นตอนทางพันธุกรรม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร อ่อนแล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพจน์ เฮงพระพรหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกข้อมูลแบบตัวจำแนกประเภทเบย์อย่างง่ายด้วยการถ่วงน้ำหนักคุณลักษณะโดยขั้นตอนทางพันธุกรรมนี้ เป็นระบบที่มีการนำเอาชุดข้อมูลที่เป็นไฟล์ชนิดข้อความ (Text File) มาใช้ในการคำนวณระหว่างการใช้ทฤษฎี Naïve Bayes ในการคำนวณกับการเพิ่มขั้นตอนทางพันธุกรรมลงไปในทฤษฎี Naïve Bayes เพื่อที่จะให้ได้ค่าสุดท้ายที่มีความแม่นยำและมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น Abstract: This project about efficiency adaptation of data classification like Naïve Bayes, classify easily with weight quality drag by genetic algorithm, be the system that have the lead takes data group that is kind Text File, come to use in the calculation between using theory, Naive Bayes, in the calculation and genetic algorithm get down the theory, Naive Bayes, in order to give get last value that have the accuracy and have the fiber plants sign the justice of the data more and more.