ระบบจัดการรายรับรายจ่ายบนมือถือ (MoneyManagementOnMobile)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ โพธิ์ทอง

  • เสกสันต์ สาลีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย ๆสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น หางานยากขึ้น เป็นต้น ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยพื้นฐานก็คือ ใช้จ่ายเท่าที่มีความจำเป็น ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการรายรับ รายจ่าย เพื่อสร้างระบบที่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการจัดการรายรับ รายจ่ายที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลักษณะการใช้งาน คือ ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการ แล้วระบุจำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี และหน่วยเงินที่ต้องการ จากนั้นบันทึกข้อมูล สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมคำนวณในเรื่องของ รายรับ รายจ่าย ประจำวันของคนเรา ซึ่งทำให้เราสามารถรู้ว่าในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน ของเรานั้นมีการใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า คำนวณภาษีรายได้ต่อปีและสามารถรายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่ายและยอดคงเหลือ ในแต่ละปี ในรูปของกราฟเส้นได้ด้วย