ระนาดคลาสิค Thai Classical Music

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรชัย งาทอง

  • พิชิต ยอดสูงเนิน

  • กมล ศุภรักษ์จินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรชน วังกาวี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกม “ระนาดคลาสสิก” หรือ Thai Classic Musical เป็นเกมโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ในรูปแบบของการแข่งขันตีระนาด หรือในภาษาดนตรีที่ เรียกว่า “การดวลระนาด” ซึ่ง เป็นการตีระนาดในลักษณะของการรับ ส่งท่วงทำนองในเพลง