องค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบเพี้ยฟานและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา คำมา

  • พัลยมน เย็นสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรักษ์ พันธุมชัย

  • รุ่งฤดี ทิวทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมันหอมระเหยจากใบเพี้ยฟานมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 6 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhi มีความเข้มข้นต่ำสุดของสารในการยับยั้งการเจริญ (Minimal Inhibitory Concentration : MIC) และมีความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration : MBC) E. coli O157:H7 เท่ากับ 12.04 mg/ml และ 12.04 mg/ml ตามลำดับ และ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบเพี้ยฟานด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปคโทรสโคปี พบองค์ประกอบหลัก คือ sabinene 40%, trans caryophyllene 12%, 3 cyclohexen 1 ol 11%, γ terpinene 6% และ α pinene 4%