ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบจากเห็ดในตระกูลเฟลลินัส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพล หาญดี

  • ณรงค์ฤทธิ์ วารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพรัตน์ สีพลไกร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดแห้งบดละเอียด 10 ชนิดในตระกูลเฟลลินัส (20 กรัม) ถูกสกัดโดยใช้ตัวทำละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเธน และเอธิล อะซิเตตตามลำดับ นำสารสกัดหยาบแต่ละชั้นมาทดสอบฤทธิ์การต้านออกซิเด ชันโดยวิธี DPPH เปรียบเทียบกับสารต้านออกซิเดชัน 3 ตัวคือ quercetin L (+) ascorbic acid และ BHT พบว่า สารสกัดหยาบชั้นเอธิล อะซิเตตจากเห็ด P.gilvus P.trivialis P.torulosus P.pini P.linteus และ P.tremulae มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีมาก ด้วยค่า IC50 อยู่ในช่วง 18.93 ± 1.01 ถึง 29.88 ± 1.14 µg/mL สารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดี จะถูกนำไปหาปริมาณฟีนอลด้วยวิธี Follin Ciocaltue