มาสเตอร์แอนด์วอริเออ ระบบเกมส์หลายผู้เล่นแบบผสมผสาน Master and Warriors: An Action-RTS multiplayer game approach

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เตวิช ตั้งสถิตพร

  • ปริญญา งามเรืองพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเกมคอมพิวเตอร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด เนื่องจากมีโอกาสทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศที่มีการสนับสนุนการผลิตซอฟท์แวร์ประเภทนี้อย่างจริงจัง ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ในการผลิตเกมคอมพิวเตอร์จึงมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภาพ ระบบปัญญาประดิษฐ์ แนวเกม ระบบผู้เล่นหลายคน รวมทั้งระบบเชื่อมต่อแบบออนไลน์ ฯลฯ แนวเกมการเล่นนั้น ได้มีการพัฒนาคิดค้นรูปแบบใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งปัจจุบันเริ่มเกิดการอิ่มตัวของแนวเกมส์ ซึ่งเกมที่พัฒนาออกมาใหม่นั้นจะสามารถแยกประเภทได้อย่างชัดเจน โดยแนวเกมประเภทต่างๆสามารถจำแนกได้ดังนี้ •Role Playing Game(RPG) •Real Time Strategy (RTS) •First Person Shooting (FPS) •Adventure •Simulation •Turn Base จากการที่มีแนวเกมหลากหลายและแต่ละแนวสามารถตอบสนองความสนใจของกลุ่มผู้เล่นที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้พัฒนาเลือกนำเสนอแนวเกมที่ได้รับความนิยม ในรูปแบบใหม่ๆ โดยการผสมผสานแนวเกมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ยอมรับแนวเกมใหม่และได้รับประโยชน์จากการเล่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เกมแนว Action RTS เป็นการรวมเอาแนวเกม Action เข้ากับการวางแผน การเล่นเกมแนว Action เป็นการเล่นที่ผู้เล่นสามารถยอมรับได้ง่าย เนื่องจากอาศัยเพียงแค่ทักษะในการควบคุมแป้นพิมพ์หรือเมาส์ เมื่อรวมเข้ากับแนวเกม RTS ซึ่งต้องใช้ความคิดในการวางแผนแล้ว ทำให้เกมที่สร้างขึ้นมีส่วนพัฒนาในด้านความคิดของผู้เล่น และไม่น่าเบื่อ การนำแนวเกมทั้งสองมารวมกันจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะของมุมมอง ซึ่งมีผลต่อการควบคุมกล้องแตกต่างกัน ในการพัฒนาเกมนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ประเภทที่เข้ามาเล่นพร้อมกัน คือ ผู้เล่นประเภท RTS และผู้เล่นประเภท Action ผู้เล่นประเภท RTS สามารถสั่งการ บริหารทรัพยากร และผู้เล่นประเภท Action สามารถลงไปสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้ตามแนว Action เพื่อสร้างความได้เปรียบในพื้นที่การรบ หรือจุดประสงค์อื่นๆของเกม การนำสองแนวเกมส์เข้ามารวมกันนั้น ผู้พัฒนาได้ออกเกมส์ให้มีการเล่นเป็นทีม เพื่อสร้างความสอดประสานกันระหว่างผู้เล่นในทีมทั้งสองประเภท ดังนั้นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเกมส์นี้นอกจากจะเป็นเรื่อง Graphics ของเกมส์แล้ว ยังมีเรื่องของการจัดการ Network ในเกมส์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมผู้เล่นทุกคนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่ผู้พัฒนาจะนำเสนอ