ราวอัตโนมัติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ กล่ำพัก

  • สิทธิศักดิ์ ศรีโพธิ์

  • อัษฎาวุธ บัววารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกวัลย์เครือ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ราวอัตโนมัติ ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ส่วนหนึ่งมาประยุกต์กับอุปกรณ์ต่างๆโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เป็นราวอัตโนมัติที่สามารถนำวัตถุออกไปผึ่งแดดและเก็บได้เองเมื่อไม่มีแสงเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน เมื่อได้ราวอัตโนมัติแล้วได้นำมาทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ทดสอบกับฟิล์มกรองแสงที่มีความสามารถในการกรองแสงต่างกันแทนการใช้แสงแดดพบว่าราวมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีเมื่อใช้ฟิล์มกรองแสงที่สามารถกรองแสงได้ 80 % รับน้ำหนักของมวลได้มากที่สุดประมาณ 5 กิโลกรัมและเมื่อใช้ท่อพีวีซีแทนรอกในการช่วยดึงวัตถุจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นได้ปรับปรุงวัสดุที่ใช้ทำราวโดยใช้ลวดแทนเชือกพบว่าราวที่ใช้ลวดสามารถรับน้ำหนักของมวลได้มากกว่าเดิมและใช้เวลาในการเก็บวัตถุเท่ากัน