การศึกษาการถูกกัดเซาะของชายฝั่งด้วยแบบจำลองทางฟิสิกส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติพานิชายุนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจราย์ วรวุฒิ โลหะวิจารณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาผลของเขื่อนต่อการถูกกัดเซาะของชายฝั่งโดยใช้แบบจำลองทางฟิสิกส์ เพื่อยืนยันว่าเขื่อนมีผลทำให้เกิดการกัดเซาะจริงและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเขื่อนกับตำแหน่งที่ถูกกัดเซาะ ตลอดจนการการศึกษาหาแนวทางแก้ไข โดยได้สร้างแบบจำลองขนาด 50cm. x 100cm. x 15cm. และชายฝั่งจำลองมีความยาว 50 cm กว้าง 16 cm ความหนาของทราย 11 cm ความชันของชายฝั่ง เท่ากับ 20 องศา และระดับน้ำลึก 9.5 cm. โดยวางชุดกำเนิดคลื่นห่างจากชายฝั่งจำลอง 40 cm. กำเนิดคลื่นระนาบความถี่ 1.75 Hz. ความยาวคลื่น 6 cm . แอมปลิจูด 0.4 cm. จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการใส่เขื่อนจำลองลงไปในแบบจำลองจะพบการถูกกัดเซาะเกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขื่อนมีผลทำให้เกิดการถูกกัดเซาะของชายฝั่ง และยังพบว่าตำแหน่งที่ถูกกัดเซาะจะห่างออกไปจากเขื่อนมากขึ้นเมื่อความยาวเพิ่มขึ้น ด้วยความสัมพันธ์ Y = 4.3359log X + 3.92536 โดย X คือ ความยาวของเขื่อน และ Y คือ ระยะทางจากเขื่อนถึงตำแหน่งที่ถูกกัดเซาะเท่ากับ 10 cm. 15.25 cm. 17.275 cm. และ 17.275 cm. ตามลำดับ ดังนั้นเมื่อเราสามารถทำนายตำแหน่งที่เกิดการกัดเซาะได้ เราก็สามารถที่จะวางแผนป้องกันการถูกกัดเซาะของชายฝั่งได้ต่อไป