การแยกและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อน (Screenning of lipase-producing bacterial cells and their application in lipid-rich wastewater treatment)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤพัฒน์ หงส์ดิลกกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสาวนีย์ ธรรมสถิติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการแยกแบคทีเรียจากน้ำทิ้งของร้านอาหารโดยทำการแยกบน Tributyrin agar และ Calcium triolein agar พบว่ามีแบคทีเรีย 18 สายพันธุ์ที่สามารถสร้าง clear zone บน Tributyrin agar และสร้างตะกอนของ Calcum oleate บน Calcium triolein agar ซึ่งแสดงว่าแบคทีเรียเหล่านี้สามารถสร้าง lipase ได้ ในขั้นตอนต่อไปได้นำแบคทีเรีย 18 สายพันธุ์ไปตรวจสอบ lipase activity พบว่ามีแบคทีเรีย 5 สายพันธุ์ที่มี lipase activity สูง ได้แก่ LPBS01, LPBS03, LPBS05, LPBS06 และ LPBS07 โดยที่ LPBS06 มี lipase activity สูงสุดที่ 24 ชั่วโมงของการเพาะเลี้ยง ซึ่งหลังจากการตรวจสอบ activity ของเอนไซม์อื่น ๆ ได้แก่ amylase และ protease พบว่า LPBS01 และ LPBS07 มี protease activity และ amylase activity สูงสุดที่ 24 ชั่วโมงของการเพาะเลี้ยงตามลำดับ จึงได้เลือก LPBS01, LPBS06 และ LPBS07 มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันสูง ซึ่งเมื่อใช้ 1% inoculum ของ LPBS01, LPBS06 และ LPBS07 พบว่าสามารถลดปริมาณไขมันในน้ำเสียลงเหลือ 9% ของปริมาณของเสียเริ่มต้นที่วันที่ 14 ของการทดลอง และเมื่อนำ LPBS01, LPBS06 และ LPBS07 มาตรึงเซลล์ด้วย alginate พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้โดยวันที่ 14 ของการทดลองเซลล์ตรึงของ LPBS01, LPBS06 และ LPBS07 สามารถลดปริมาณไขมันในน้ำเสียลงเหลือ 4% ของปริมาณเริ่มต้น อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของทดลองเซลล์ตรึงของ LPBS01, LPBS06 และ LPBS07 ยังไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากปริมาณไขมันค่า BOD ของน้ำเสียในวันที่ 14 ของการทดลอง (455 mg/l และ 324 mg/l ตามลำดับ) ยังสูงกว่าระดับที่จะสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้ (10 mg/l สำหรับไขมัน 100 mg/l สำหรับ BOD) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่แบคทีเรียขาดสารบางอย่างที่ใช้ในการเจริญเติบโต