Learning Robot

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุรุจ แก้วสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นและใช้งานอยู่ ล้วนแต่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา คิดหาวิธีแก้ไข แล้วสร้างเครื่องมือขึ้นเพื่อคอยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยที่มนุษย์เป็นผู้ตั้งข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ ซึ่งก็เหมือนกับการใช้เครื่องจักรทำในสิ่งที่มนุษย์คิดไว้แล้วทั้งหมด แน่นนอนว่าจุดอ่อนก็คือ ถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่ในหน่วยความจำก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่ได้ รู้ว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ หรือการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (A.I. : Artficial Intelligent) นั่นเอง โดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบพื้นฐานที่สุดที่สิ่งมีชีวิตรู้จักก็คือการลองผิดลองถูก (Trial and Error) มาเป็นต้นแบบ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถคิดหรือตัดสินใจในบางเรื่องได้โดยไม่ต้องพึ่งคำสั่งจากมนุษย์ โครงสร้างนี้มุ่งเน้นในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้กับ Mobile Robot เพื่อให้หุ่นยนต์นั้นสามารถเรียนรู้เส้นทางในเขาวงกตและสามารถเดินครั้งที่ 2 ได้อย่างถูกต้องทำได้โดยการใช้ Touch Sensor ตรวจจับการสัมผัสของหุ่นยนต์กับผนัง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลของระยะทางที่ใช้เป็นจำนวน step ในการเดิน และทิศทางที่หุ่นยนต์เดินในครั้งแรก เมื่อหุ่นยนต์สามารถเดินออกจากเขาวงกตได้แล้วจึงนำข้อมูลมาประมวลเป็นเส้นทางในการเดินครั้งต่อไปโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผนัง แต่ไม่สนใจกับทิศทางที่หุ่นยนต์เดินเพราะถือว่า ถ้าครั้งแรกสามารถเดินผ่านไปได้แล้ว ครั้งที่ 2 ถ้าเดินตามเส้นทางเดิมก็จะสามารถพ้นจากเขาวงกตได้เช่นเดียวกัน (แต่เนื่องจากหน่วยความจำในตัวของหุ่นยนต์ Robo Basic ที่นำมาใช้ในการทดลองนี้ มีไม่มากพอ จึงจำเป็นต้องให้หุ่นยนต์มีการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายด้วย) โครงงานนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเช่น ให้หุ่นยนต์เลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือการคิดในแบบต่าง ๆ อีกด้วย