Real-Time Automatic Thai Vehicle License Plate Recognition System ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยอัตโนมัติแบบทันกาล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรุตม์ ลีระสันทัดกุล

  • ศิขรินทร์ เอมะรุจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นกุล คูหะโรจนานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากขึ้น ดังเห็นได้ชัดจากการเพิ่มจำนวนของรถยนต์ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อการควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบการควบคุมรถยนต์ โดยการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้พื้นที่ภายในอาคาร ระบบเก็บค่าจอดรถ ระบบควบคุมการจราจรของรถยนต์ ระบบติดตามรถยนต์ที่สูญหาย เป็นต้น จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อจำนวนของรถยนต์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานของระบบดังกล่าวเกิดความผิดพลาดและล่าช้า เนื่องจากโดยปกติแล้วการทำงานของระบบเหล่านี้อาศัยมนุษย์ในการทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้แทนการทำงานของมนุษย์ดังจะส่งผลให้การดำเนินงานของระบบเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบ โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยอัตโนมัติแบบทันกาล โดยได้พัฒนาวิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถยนต์ในรูปแบบของไฟล์วีดีโอ เพื่อหาจังหวะที่เหมาะสม ในการจับภาพ ซึ่งภาพที่ได้มานั้นจะนำมาทำการค้นหาตำแหน่งของป้ายทะเบียน โดยผลลัพธ์ทีได้จะเป็นภาพเฉพาะส่วนที่เป็นป้ายทะเบียนเท่านั้น หลังจากนั้นจะทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement) เพื่อให้เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำหรับการแบ่งแยกภาพ (Image Segmentation) ออกเป็นภาพของตัวอักขระแต่ละตัวที่ปรากฏอยู่บนป้ายทะเบียน แล้วจึงนำภาพตัวอักขระที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยอาศัยเครือข่ายประสาทเทียม ผลลัพธ์ที่เป็นหมายเลขทะเบียนจะถูกแสดงบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการที่ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วกับการทำงานของระบบมากยิ่งขึ้น กล่าวคือเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต Nowadays, Transportation has become necessary, obviously from increasing in the number of cars, and tends to increase more and more in the future which has effects on controlling, maintenance and monitoring the present system such as car permission for entering the building, car parking fee system, traffic control system and lost car investigation system. From these examples, increasing in the number of cars causes the systems to work incorrectly and take a lot of time because these systems usually need humans to monitor and save data. Thus the developers have idea to solve this problem by using computer system instead of human which will make the system more accurate, much faster, and also increase performance and reliability of the system. This project is aimed to develop a Real time Automatic Thai Vehicle License Plate Recognition System by detecting the movement of a car in a video file format in order to find the best position to a picture properly. Once an image has been captured, the system will search for a car license plate, then enhance the image to improve the details in the picture for the next process i.e., Image Segmentation in this process, the license number is separated into individual character. Then the acquired characters will be identified by using Neural Network. The result, the license number will be shown on the computer screen. The proposed system will be more efficient and take less time.