เกมฮีโร่กู้โลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตาภรณ์ ประภาสโนบล

  • สุจิตรา เขียวสวาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมใจ อันปัญญา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมฮีโร่กู้โลก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อน นั่นคือการที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิง ทรัพยากร ถ่านหิน น้ำมัน เพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และความแห้งแล้งอย่างฉับพลัน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ประเทศต่างๆตามแนวชายฝั่งและประเทศที่เป็นเกาะ รวมถึงภูมิภาคประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเอเชียอาคเนย์ เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน เกมฮีโร่กู้โลก จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิวัติการใช้พลังงาน เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้โลกสะอาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลอดภัย และลดความขัดแย้งด้านพลังงานให้น้อยลงตามไปด้วย เกมฮีโร่กู้โลก นอกจากจะเป็นเกมที่เน้นรณรงค์ให้เยาว์ชนหรือคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ยังเน้นให้ผู้เล่นเกิดการใช้ความคิด ทักษะในการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกความรู้และสามารถค้นพบว่าพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำและแหล่งพลังงานอื่นๆ สามารถที่จะนำมาใช้ได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลก ความสำคัญในเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้ สำคัญที่สุดคือเราจะต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยหยุดโลกร้อน จำให้ขึ้นใจต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้พลังงานสะอาด ลด ใช้ซ้ำและรีไซเคิลให้มากขึ้น มาร่วมกันช่วยลดเมืองร้อนและสร้างโลกสวย ด้วยมือของเรา