แผ่นดินทองของไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมหญิง มีสมบัติ

  • ขนิษฐา ชานอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมใจ อันปัญญา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดทำเป็นชิ้นงานในรูปแบบของสื่อ Animation ซึ่งจะสอดแทรกการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัสตามหลัก “ เศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงทุ่มเทหยาดเหงื่อพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง พอเพียงในที่นี้ หมายถึง การพอมีพอกินใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากจนเกินไป ทางเราจึงได้จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ขึ้นมา เพื่อสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากรไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องปัญหาปากท้องเท่านั้น แต่เรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนดำรงชีวิตได้ยากขึ้น เพราะทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นทั้งในประเทศไทยเองหรือแม้แต่ทั่วโลก ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเลื่อย ๆ หากเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนตั้งแต่ต้น เมื่อปล่อยให้ปัญหามันทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้มันก็อาจจะสายเกินแก้ แต่ถ้าเราหันมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันตั้งแต่ตอนนี้ก็คงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง