การจำลองการเคลื่อนไหวของ ของเหลวด้วย Particle (Fluid Animating with Particle System)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสันต์ อนุสรหิรัญการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวดี สมภักดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานด้าน Computer Graphic ในปัจุบันมักจะถูกใช้ในการ สร้างภาพยนต์ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง model ตัวละคร การใส้ effect ต่างๆ ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆ model หรือ effect เหล่านั้นในบางครั้งก็จะมี ปฏิสัมพันธ์ กับวัตถุที่มีลักษณะเป็น ของเหลวด้วย อย่างเช่น คนกำลังว่ายน้ำ ก้อนหินที่ตกใส่น้ำ ในปัจจุบัน การจำลองการเคลื่อนไหวของ ของเหลวนั้น มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เป็นการยากที่จะสร้างแบบจำลองโดยพึ่งแค่การคาดเดาของคนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากวัตถุมีลักษณะแตกต่างออกไปจาก model ที่สร้างกันทั่วไป อย่างเช่น การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จึงมีความจำเป็น ที่จะสร้าง API ที่ใช้จำลองการเคลื่อนที่ของ ของเหลวขึ้นมา โดยใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ และ เทคนิคทางด้าน Computer Graphic มาช่วย จะทำในการสร้างภาพยนต์ ที่มีของเหลวเข้าไปเกี่ยวข้อง สามารถทำได้สะดวกขึ้น เหมือนจริงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น การอธิบาย ทฤษฏีทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี