การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee(Power Control System Development by Zigbee)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรกฤช สิริปรีดากุล

  • พิมลลักษณ์ จิรกุลกนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เด่นดวง ประดับสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee เป็นโครงงานที่พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในการควบคุมไฟฟ้าจากระยะไกล โดยระบบนีส้ามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่หรือไม่ หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ สามารถสั่งให้ตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในการพัฒนาจะใช้เทคโนโลยี Zigbee ซึ่งเป็นโมดูลรับส่งสัญญาณไร้สาย ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้จากระยะไกล มีการใช้พลังงานน้อย จึงสามารถใช้งานได้นาน และมีราคาถูก จึงทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย