โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ-ไทย (English – ThaiTranslator)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เราสามารถพบข้อความ และเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษา และคนทำงานย่อมต้องพบเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นประจำ การแปลโดยใช้คนนั้นทำให้เกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเป็นเครืองมือในการแปลภาษามากขึ้น ในปัจจุบันโปรแกรมที่ช่วยในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นเริ่มพบบ่อยมากขึ้น แต่การแปลยังคงทำได้ไม่สมบูรณ์นัก โปรแกรมยังคงมีปัญหาในการแปลข้อความที่เป็นสำนวน และ วลี อยู่ เช่น คำว่า “good Morning” โปรแกรมแปลภาษอาจจะแปลเป็น “ดีเช้า” หรือ “เช้าดี” เป็นต้น ซึ่งผิดจากความหมายที่แท้จริงของวลีนี้คือ อรุณสวัสดิ์ ผู้พัฒนาจึงได้มีแนวความคิดที่จะสร้างโปรแกรมแปลภาษาที่สามารถแปลข้อความที่เป็นวลี และ สำนวนได้ โดยมีหลักการของโปรแกรมดังนี้ โปรแกรมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1. ระบบตัดประโยค มีหน้าที่ในการแบ่งข้อความออกเป็นประโยคย่อยๆ 2. ระบบตัดคำ มีหน้าที่ในการแบ่งประโยคออกเป็นคำเพื่อให้ง่ายต่อการแปลความหมายของคำ 3. ระบบแปลภาษา มีหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูล และ แปลความหมายของคำ โดยฐานข้อมูลที่ใช้จะมีการเก็บข้อมูลได้แก่ คำศัพท์ ความหมาย ประเภทของคำ และ ตารางที่ใช้ในการหาความหมายเมื่อคำนั้นๆ เป็นสำนวน หรือวลี การทำงานของโปรแกรมเริ่มจากโปรแกรมรับข้อความเข้ามา จากนั้นระบบตัดประโยคจะเริ่มทำงาน จากนั้นโปรแกรมจะส่งประโยคที่ถูกแยกออกมาไปยังระบบตัดคำระบบตัดคำจะทำการแบ่งคำ และนำไปที่ระบบแปลภาษาเพื่อแปลความหมายออกมา การแปลภาษาจะทำทีละประโยคและจะแสดงผลออกมาเมื่อทำการแปลแต่ละประโยคเสร็จ วิธีการนี้จะทำให้สามารถแสดงผลออกมาได้เรื่อยๆ และจะใช้ทรัพยากรของเครื่องลดลง