ไบโอดีเซลจากสารสกัดจากเมล็ดสบู่ดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฏฐายังนึก

  • ภควดีวงศ์ประพฤติดี

  • างสาวพิมพ์ขวัญ หาญนันทอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศราวุทธ แสงอุไร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานนี้ได้ในโครงงานนี้จึงทำการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดสบู่ดำโดยนำน้ำมันสบู่ดำซึ่งอยู่ในรูปไตรกลีเซอร์ไรด์ไปผ่านกระบวนการ transesterification โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอลจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเมทิลเอสเทอร์ออกมา จากนั้นนำเมทิลเอสเทอร์ที่ได้ไปตรวจสอบวัดค่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันเปรียบเทียบกับน้ำมันสบู่ดำก่อนทำปฏิกิริยา พบว่า ปริมาณกรดไขมันอิสระมีปริมาณลดลง 0.548×10 4 mol/cm3 หลังจากนั้น นำเมทิลเอสเทอร์จากสบู่ดำที่ได้ ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วน 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20 จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอดีเซลที่ต้องการ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพ โดยการวัดความถ่วงจำเพาะ พบว่า น้ำมันผสมเมทิลเอสเทอร์จากเมล็ดสบู่ดำ ต่อน้ำมันดีเซลปกติ อัตราส่วน 20:80 มีความถ่วงจำเพาะ 0.8502 ที่อุณหภูมิ 15 C ซึ่งเป็นอัตราส่วนการผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด