การหาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชาแบบชาชงโดยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ แซ่ล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรากร วิศพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชาชนิดชาชง จำนวน 3 ชนิด คือ ชาใบ ชาถุง และชาทรีอินวัน โดยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และเปรียบเทียบปริมาณคาเฟอีนในชาชนิดต่างๆ ศึกษาเวลาที่ใช้ในการสกัดคาเฟอีนโดยใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ที่เวลา 1 นาที 3 นาที และ 5 นาที สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม ระเหยด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ละลายในกรดไฮโดรคลอริก 0.1 M 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบ 25 มิลลิลิตรนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 273 นาโนเมตร พบว่าเวลา 3 นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมในการสกัดคาเฟอีนด้วยน้ำร้อน การวิเคราะห์ตัวอย่างที่สภาวะเหมาะสมพบปริมาณคาเฟอีนอยู่ในช่วง 1.69 25.34 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยชาถุงมีปริมาณคาเฟอีนมากที่สุด