การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ (3,4-methylenedioxybenzylidene)-(phenyl)amine จากน้ำมันเทพทาโร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร หลาบโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภา พลันสังเกตุ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ (benzylidene) (phenyl)amine ซึ่งมีโครงสร้างแบบเดียวกับ oxyresveratrol (สารยับยั้งการเกิดเมลานิน) จากน้ำมันเทพธาโรซึ่งมี safrole เป็นองค์ ประกอบหลัก (96% w/w) โดยนำน้ำมันมาทำไอโซเมอร์ไรเซชันไปเป็น isosafrole ซึ่งถูกออกซิไดส์ด้วย KMnO4 ไปเป็น piperonal และ piperonylic acid ปฏิกิริยาควบแน่นของ piperonal กับ 3 chloroaniline และ ethyl 4 amino benzoateให้(3,4 methylenedioxybenzylidene) (3 chlorophenyl) amine และ (3,4 methylenedioxybenzyl idene) (4 carboethoxyphenyl)amine ตามลำดับ ยืนยันโครงสร้างด้วย IR, 1H NMR และ 13C NMR