พืชวงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิภาวรรณ มาชะนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประนอม จันทรโณทัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ผักบุ้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25550 โดยออกสำรวจและเก็บตัวอย่าง บรรยายพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และสร้างรูปวิธานระบุสกุลและชนิด พบพืชวงศ์นี้ทั้งหมด 4 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ Argyreia breviscapa (Kerr) van Ooststr., A. lanceolata Choisy, A. maymyo (W.W.Sm.) Raiz., A. nervosa Bojer, A. obtecta C.B.Clarke, Evolvulus alsinoides L., Ipomoea aquatica Forssk., I. nil (L.) Roth, I. obscura (L.) Ker Gawl., I. sp.1, Merremia quinata (R.Br.) van Ooststr. และ M. umbellata (L.) Hallier f. A Taxonomy of Convolvulacaea in Phu Wiang National Park, Khon Kaen province was studied between August 2006 and Febuary 2007. The collected specimens were indentified and described. Keys to the genera and species were constructed. Twelve species of four genera are enumerated, namely Argyreia breviscapa (Kerr) van Ooststr., A. lanceolata Choisy, A. maymyo (W.W.Sm.) Raiz., A. nervosa Bojer, A. obtecta C.B.Clarke, Evolvulus alsinoides L., Ipomoea aquatica Forssk., I. nil (L.) Roth, I. obscura (L.) Ker Gawl., I. sp.1, Merremia quinata (R.Br.) van Ooststr. and M. umbellata (L.) Hallier f.