ระดับการออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของน้ำมะพร้าวอ่อน ( Cocos nucifera L. )ในหนูเมาส์ที่ตัดรังไข่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกานต์ ต่อมกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อำพา เหลืองภิรมย์

  • สมพงษ์ สิทธิพรหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนูเมาส์ (Mus musculus) พันธุ์ Swiss albino เพศเมียที่ตัดรังไข่ อายุ 60 วัน ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนโดยการป้อนขนาด 1 และ 2 มล./100ก. นน.ตัว / ครั้ง โดยป้อนวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน พบว่าทำให้น้ำหนักเปียกมดลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.22 และ 12.40 ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ( P > 0.05 ) โดยน้ำหนักเปียกของมดลูกเทียบเท่าฤทธิ์ของเอสตราไดออลที่ขนาด 2.9 และ 3.6 มก./มล. ตามลำดับ ผลการศึกษาทางมิญชวิทยาของเนื้อเยื่อผนังมดลูก พบว่าชั้น endometrium มีความหนาลดลงในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนทั้ง 2 ขนาดแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ( P > 0.05 ) นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวเป็นแบบ columnar ในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 2 มล./100ก. นน.ตัว ในขณะที่กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 1 มล./100ก. นน.ตัวมีลักษณะเป็น cuboidal Female Swiss albino mice (aged 60 days) were forced fed 3 times a day with 1 and 2 ml / 100 g BW of young coconut water for 7 days consecutively. The results showed that uterine wet weight of mice in the treated groups were increased by 9.22 % and 12.40 % respectively, however, no significant difference was observed in comparison with the control group (P > 0.05). The uterine wet weight of both treated groups showed the same effect as groups treated with 2.9 and 3.6 µg / ml estradiol. Histological studies of uterine tissue reveal the decrease in thickness of endometrium of both treated groups, however, this decrease is not significant with reference to the control group (P > 0.05). Furthermore, it was observed that columnar epithelium was developed in the group treated with 2 ml / 100 g BW while the group treated with 1 ml / 100 g BW retained cuboidal epithelium which is consistent with the observed characteristics of the control group. It is concluded that young coconut water 1 and 2 ml / 100 g BW displays similar estrogenic effects in mice as estradiol 2.9 and 3.6 µg / ml, respectively.