การเปรียบเทียบลักษณะกายวิภาคภายนอกระหว่างยุงในสกุล Culex sp. และ Aedes sp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัลย์ มาสชรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สัตวแพทย์รองเดช ตั้งตระการพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคภายนอกของยุงในสกุล Culex sp.หรือยุงรำคาญและ Aedes sp.หรือยุงลาย เพศเมียด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าไม่สามารถเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสีได้ชัดเจน แต่สามารถเห็นรายละเอียดของขนาด, รูปร่าง, โครงสร้างตามอวัยวะส่วนต่างๆที่มีขนาดเล็กได้ชัดเจน โดยยุงในสกุลCulex sp.และยุงในสกุล Aedes sp นั้นมีความแตกต่างกันหลายส่วน ตัวอย่างที่สำคัญเช่น ส่วนปลายของหนวดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน หรือส่วนท้องที่รูปร่างต่างกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของยุงได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยอื่นๆต่อไปในอนาคต