ผลของสาร azadirachtin ต่อความผิดปกติระดับพันธุกรรมของ coelomocyte ของไส้เดือนดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตรีรัตน์ สายวรรณ์

  • สุนิษา อาจอ่อนศรี

  • อำไพพรรณ ยินดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปทุมพร เมืองพระ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

coelomocyte เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของไส้เดือนดิน มักใช้เป็นตัวบ่งชี้มลพิษสิ่งแวดล้อม ในการศึกษานี้ใช้เป็นตัวทดสอบความเป็นพิษของสาร azadirachtin ซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดสะเดา การทดลองศึกษาระดับความเข้มข้นของสาร azadirachtin ที่มีผลต่อความผิดปกติของ coelomocyte โดยตรวจสอบการเกิด micronucleus, binucleate และความผิดปกติของรูปร่างนิวเคลียส การทดลองได้เลี้ยงไส้เดือนดิน 20 ตัว ในดินหนัก 120 กรัม ความเข้มข้นของสาร azadirachtin 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 ppm เมื่อครบ 24 , 48 และ 72 ชั่วโมง ทำการกระตุ้นให้ปล่อยเซลล์ coelomocyte ด้วยวิธี non invasive extrusion method ผลการทดลองไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการได้รับสาร กับความผิดปกติระดับพันธุกรรมของเซลล์ coelomocyte แต่พบว่าความเข้มข้น 5.0 ppm ทำให้เกิด micronucleus มากที่สุดในเวลา 48 ชั่วโมง และความเข้มข้น 10.0 ppm ทำให้เกิด binucleate มากที่สุดในเวลา 24 ชั่วโมง