ผลของแคดเมียมต่อการรอดชีวิตของสาหร่าย Kirchneriella lunaris

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนทรี ทารพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปทุมพร เมืองพระ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของแคดเมียมต่อการรอดชีวิตของสาหร่าย K. lunaris หลังจากได้รับแคดเมียมในปริมาณน้อยเวลานาน และปริมาณมากเวลาสั้น แล้วหลังจากนั้นย้ายลงเลี้ยงในอาหาร Modified Complete Medium (MCM) ที่ปราศจากแคดเมียมเป็นเวลา 14 วัน โดยให้ K. lunaris ได้รับแคดเมียมปริมาณน้อย(0.025, 0.05, 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร) เป็นเวลา 1, 2 และ 3 วัน พบว่ามีการรอดชีวิตลดลงตามความเข้มข้นแคดเมียมที่มากขึ้น และระยะเวลาที่ได้รับนานขึ้น สำหรับสาหร่ายที่ได้รับแคดเมียมปริมาณมาก (1,5, 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร) เป็นเวลาสั้น ๆ 120 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ดูดซับแคดเมียมได้สูงสุด พบว่า มีอัตราการรอดชีวิตมากกว่าสาหร่ายที่ได้รับแคดเมียมปริมาณน้อยแต่ระยะเวลานาน ทุกความเข้มข้น ยกเว้นความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสาหร่ายตายหมด ในเวลา 3 วัน Abstract: The toxicity of cadmium on the surviving of Kirchneriella lunaris after being exposed to various cadmium concentrations and exposure times after that culturing them in cadmium free Modified Complete Medium (MCM) for 14 days was evaluated. At the low cadmium concentrations (0.025, 0.05,0.1 and 0.2 mg/L) and long exposure times (1, 2, 3 days) test, the results showed that the survival rate of algae was decreased considerably with increased cadmium concentrations and duration of exposure. At the high cadmium concentrations (1,5,10,25 and 50 mg/L) and short exposure time test, 120 minutes, this time represented the maximum adsorption known for K. lunaris, was conducted. The survival rate of algae was greater than those exposed to low concentration and long period of exposure time every concentration except at 50 mg/L of cadmium which could not survive longer than 3 days.